teleporady

05.05.2021

Raport nr 9/2021

Informacja o wyroku w sprawie o uchylenie uchwały Walnego Zgromadzenia EMC Instytut Medyczny S.A.

Zarząd EMC Instytut Medyczny S.A. („Spółka”) informuje, że dnia 5 maja 2021 roku Sąd Okręgowy we Wrocławiu doręczył Spółce odpis wyroku wydanego na posiedzeniu niejawnym dnia 27 kwietnia 2021 roku w którym oddalił powództwo akcjonariusza przeciwko Spółce o uchylenie uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbyło się dnia 31 sierpnia 2020 roku w przedmiocie wyłączenia prawa poboru. O wytoczeniu powództwa spółka informowała raportem bieżącym nr 21/2020

 

Podstawa prawna:

§ 19 ust.1 pkt 9) Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 r.

 

" "