teleporady

Raport nr 80/2015

Zmiana znaczącej umowy w spółce zależnej EMC Piaseczno sp. z o.o. prowadzącej Szpital Św. Anny w Piasecznie

Zgodnie z §5 ust. 1 pkt 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd EMC Instytut Medyczny S.A. informuje o otrzymaniu w dniu 26 listopada 2015 r. aneksów do umów z Narodowym Funduszem Zdrowia – Mazowiecki Oddział Wojewódzki w Warszawie (Oddział Funduszu), dotyczących udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w rodzajach leczenie szpitalne, ambulatoryjna opieka specjalistyczna – świadczenia w poradniach, ambulatoryjna opieka specjalistyczna – ambulatoryjne świadczenia diagnostyczne kosztochłonne oraz leczenie psychiatryczne i leczenie uzależnień w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku.Świadczenia opieki zdrowotnej, o których mowa w wyżej wymienionych umowach udzielane są przez Szpital Św. Anny w Piasecznie prowadzony przez EMC Piaseczno sp. z o.o. - spółkę zależną Emitenta. O umowach zawartych przez EMC Piaseczno sp. z o.o. z Oddziałem Funduszu, dotyczących udzielania świadczeń w roku bieżącym (2015) Emitent informował w raportach bieżących nr 15/2015 z 9.02.2015, 19/2015 z 11.02.2015, 22/2015 z 16.02.2015, 35/2015 z 6.03.2015, 44/2015 z 21.05.2015, 51/2015 z 1.07.2015, 65/2015 z 16.09.2015 oraz 73/2015 z 03.11.2015.W wyniku podpisania ww. aneksów do umów z NFZ dotyczących udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 wartość największej umowy uległa zmianie i wynosi 20 815 920,40 zł (wzrost o 75 464,00 zł).W wyniku podpisania wyżej wymienionych aneksów łączne maksymalne zobowiązanie Oddziału Funduszu wobec Spółki za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku wynosi 23 451 619,91 zł (wzrost o 81 632,00 zł).Kryterium uznania umowy za znaczącą:Wartość umów przekracza 10% wartości kapitałów własnych Emitenta.

"