29.06.2023

Raport nr 8/2023

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia EMC Instytut Medyczny S.A. na dzień 26 lipca 2023 r.

Zarząd Spółki niniejszym informuje, że zwołuje na dzień 26 lipca 2023 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ("Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie"), które odbędzie się o godzinie 10:00 w biurze Zarządu EMC Instytut Medyczny S.A., przy ul. Strzegomskiej 142a we Wrocławiu, z następującym porządkiem obrad:

 

otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,
wybór Komisji Skrutacyjnej,
przyjęcie porządku obrad,
podjęcie uchwały w sprawie w sprawie pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru akcji serii L
podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, poprzez emisję akcji zwykłych imiennych serii L oraz zmiany w Statucie
podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością wyłączenia przez Zarząd Spółki prawa poboru akcji za zgodą Rady Nadzorczej oraz zmiany w Statucie
podjęcie uchwały w sprawie wyłączenia obowiązków informacyjnych, o których mowa w art. 3801 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych i zmianie Statutu.
podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu
zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Pełna treść ogłoszenia oraz projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stanowią załączniki do niniejszego raportu.


Podstawa prawna:

Art. 19 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim
Art. 4021 §1 Kodeksu spółek handlowych

 

opinia zarządu - Załącznik nr 1 do uchwały nr 6072023opinia zarządu - Załącznik nr 1 do uchwały nr 4072023Ogłoszenie NWZA 26.07EMC STATUT tekst jednolity Załącznik nr 1 do uchwały nr 8072023EMC IM - Uchwały NWZA