05.05.2020

Raport nr 8/2020

Rezygnacja osoby nadzorującej EMC Instytut Medyczny S.A.

Zarząd EMC Instytut Medyczny S.A. (dalej: „Spółka”) informuje, że Pan Jędrzej Socha złożył rezygnację z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej EMC Instytut Medyczny S.A. z dniem 04.05.2020 roku.

 

Podstawa prawna szczegółowa: §5 pkt 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim