25.06.2018

Raport nr 8/2018

Rezygnacja osoby nadzorującej

Zgodnie z §5 pkt 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim Zarząd EMC Instytut Medyczny S.A. informuje, że w dniu 25 czerwca 2018 roku, Pan Attila Végh złożył rezygnację z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej EMC Instytut Medyczny S.A. z dniem 25 czerwca 2018 roku.