teleporady

Raport nr 8/2015

Zmiana znaczącej umowy w spółce zależnej EMC Piaseczno sp. z o.o. prowadzącej Szpital Św. Anny w Piasecznie

Zgodnie z §5 ust. 1 pkt 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd EMC Instytut Medyczny S.A. informuje o otrzymaniu w dniu 20 stycznia 2015 r. aneksu do umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia – Mazowiecki Oddział Wojewódzki w Warszawie (Oddział Funduszu), dotyczącej udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku.Świadczenia opieki zdrowotnej, o których mowa w wyżej wymienionej umowie są udzielane przez Szpital Św. Anny w Piasecznie prowadzony przez EMC Piaseczno sp. z o.o. - spółkę zależną od Emitenta.O umowach z Oddziałem Funduszu dotyczących świadczenia usług w roku 2014, Emitent informował w raportach bieżących nr 26/2014 z 13.02.2014, 33/2014 z 21.02.2014, 65/2014 z 09.07.2014, 70/2014 z 23.07.2014, 93/2014 z 19.11.2014 oraz 108/2014 z 17.12.2014.W wyniku podpisania wyżej wymienionego aneksu wartość największej umowy uległa zmianie i wynosi obecnie 20 777 078,40 zł (wzrost o 35 880,00 zł).Łączne maksymalne zobowiązanie Oddziału Funduszu wobec Spółki za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku wynosi obecnie 23 139 013,40 zł (wzrost o 35 880,00 zł).Kryterium uznania umowy za znaczącą:Wartość umów przekracza 10% wartości kapitałów własnych Emitenta.

"