teleporady

Raport nr 70/2015

Zawarcie znaczącej umowy przez Spółkę zależną Emitenta - Regionalne Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Lubinie

Zgodnie z §5 ust. 1 pkt 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd EMC Instytut Medyczny S.A. informuje, że w dniu 14 października 2015 r. spółka zależna Emitenta – Regionalne Centrum Zdrowia sp. z o.o. z siedzibą w Lubinie podpisała umowę o roboty budowlane generalnego wykonawstwa wraz z umową o prace projektowe ze spółką Budimex S.A. ("Umowa") - umowa zawarta w formule "doprojektuj i wybuduj".Przedmiot Umowy ("Inwestycja") stanowi wykonanie przez Budimex S.A. Projektu Wykonawczego oraz wszystkich robót budowlanych w generalnym wykonawstwie ("Prace Budowlane") rozbudowy istniejącego i funkcjonującego Szpitala w Lubinie o nowy budynek Szpitalnego Oddziału Ratunkowego (SOR). Całkowite wynagrodzenie z tytułu należytego wykonania Inwestycji ustalono na kwotę nie wyższą niż 20.672.130,73 PLN netto (słownie: dwadzieścia milionów sześćset siedemdziesiąt dwa tysiące sto trzydzieści złotych i siedemdziesiąt trzy grosze), ("Maksymalna Cena Gwarantowana" lub "GMP"). Do Maksymalnej Ceny Gwarantowanej zostanie doliczony podatek VAT według stawek obowiązujących. Kwota ta jest nieprzekraczalnym wynagrodzeniem dla Inwestycji i wyczerpuje wszystkie koszty związane z wykonaniem wszystkich prac potrzebnych dla realizacji całości Inwestycji oraz łącznie z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie Inwestycji. Strony akceptują zmianę rozwiązań technicznych w toku realizacji umowy ("Optymalizacja"), których celem będzie tylko i wyłącznie obniżenie Maksymalnej Ceny Gwarantowanej.Zakończenie przez Budimex S.A. - wykonywania wszelkich Prac Budowlanych – odbiór jakościowy ustalono na dzień 12 września 2016 r.Odbiór końcowy ustalono na dzień 04 listopada 2016 r. (przekazanie pozwolenia na użytkowanie i usunięcie ewentualnych usterek ujawnionych przy odbiorze jakościowym)Z tytułu niewykonania Umowy zastrzeżono możliwość dochodzenia kar umownych, a jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody Strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego. Kara umowna nie jest związana ze szkodą i wolą Stron umowy nie podlega żadnemu sądowemu miarkowaniu. Łączna suma kar umownych nie może przekroczyć 12,5% wartości wynagrodzenia (GMP) netto.Celem zabezpieczenia ewentualnych roszczeń Spółki Regionalne Centrum Zdrowia sp. z o.o. z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę - Budimex S.A. oraz roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi Wykonawca dostarczy Zamawiającemu - Spółce Regionalne Centrum Zdrowia sp. z o.o. w terminie 14 (czternastu) dni od dnia podpisania Umowy bezwarunkową, nieodwołalną i płatną na pierwsze żądanie gwarancję bankową lub ubezpieczeniową na kwotę 10% wartości wynagrodzenia netto (GMP).Zabezpieczeniem płatności wynagrodzenia umownego Budimex S.A., które to zabezpieczenie będzie wynosić 4.920.000,00 PLN brutto (cztery miliony dziewięćset dwadzieścia tysięcy złotych), będzie poręczenie EMC Instytut Medyczny S.A. z siedzibą we Wrocławiu, udzielone w terminie do 7 dni od dnia zawarcia Umowy. Budimex S.A. od dnia udzielenia poręczenia ma prawo je zweryfikować w terminie do 7 dni. W przypadku odmowy z uzasadnieniem uznania poręczenia, zabezpieczenie w w/w kwocie zdeponowane zostanie na rachunku zastrzeżonym lub na zablokowanej na rzecz Budimex S.A. lokacie – do wyboru firmy Budimex S.A. po przedstawieniu przez Regionalne Centrum Zdrowia sp. z o.o. projektów umów rachunku zastrzeżonego i rachunku lokaty. Zabezpieczenie w wybranej przez Budimex S.A. formie wykonane zostanie w terminie do 14 dni od dnia odmowy uznania poręczenia.Budimex S.A., jako Wykonawca Inwestycji jest zobowiązany prowadzić swoje Prace Budowlane w taki sposób, aby nie utrudniać i nie szkodzić funkcjonowaniu Szpitala. O intencji zawarcia ww. umowy Emitent informował w raporcie bieżącym 67/2015 z dnia 29.09.2015 r. Kryterium uznania umowy za znaczącą: wartość Umowy przekracza 10% wartości kapitałów własnych Emitenta.

"