teleporady

Raport nr 7/2016

Zawarcie znaczącej umowy przez Spółkę zależną Emitenta - Regionalne Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Lubinie

Zgodnie z §5 ust. 1 pkt 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd EMC Instytut Medyczny S.A. informuje, o otrzymaniu w dniu 29 stycznia 2016 r. od Spółki zależnej - Regionalne Centrum Zdrowia Sp. z o.o. - umów z Narodowym Funduszem Zdrowia – Dolnośląski Oddział Wojewódzki we Wrocławiu (Oddział Funduszu), dotyczących udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w rodzajach: leczenie szpitalne oraz leczenie szpitalne – programy zdrowotne, ambulatoryjna opieka specjalistyczna, ambulatoryjna opieka specjalistyczna (ambulatoryjne świadczenia diagnostyczne kosztochłonne), rehabilitacja lecznicza, podstawowa opieka zdrowotna, opieka paliatywna i hospicyjna oraz świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2016 roku. Świadczenia opieki zdrowotnej, o których mowa w wyżej wymienionych umowach są udzielane w szpitalu prowadzonym przez Spółkę zależną od EMC Instytut Medyczny S.A. Regionalne Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Lubinie.O umowach zawartych przez Regionalne Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Lubinie z Oddziałem Funduszu, dotyczących udzielania świadczeń w roku poprzednim (2015) Emitent informował w raportach 7/2015 z 16.01.2015, 12/2015 z 30.01.2015, 48/2015 z 10.06.2015, 49/2015 z 16.06.2015, 54/2015 z 8.07.2015, 58/2015 z 7.08.2015, 60/2015 z 21.08.2015, 63/2015 z 3.09.2015, 71/2015 z 16.10.2015, 83/2015 z 30.11.2015, 89/2015 z 07.12.2015, 01/2016 z 4.01.2016.Wśród umów zawartych z Oddziałem Funduszu przez Regionalne Centrum Zdrowia Sp. z o.o., umową o największej wartości jest umowa o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej - leczenie szpitalne oznaczona jako umowa nr 03/1/3302673/01/2016/01.Stronami umowy są Spółka zależna Emitenta – Regionalne Centrum Zdrowia Sp. z o.o. oraz Narodowy Fundusz Zdrowia - Dolnośląski Oddział Wojewódzki we Wrocławiu (Oddział Funduszu).Przedmiotem umowy jest udzielanie przez Spółkę zależną Emitenta – Regionalne Centrum Zdrowia Sp. z o.o. świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne.Kwota zobowiązania Oddziału Funduszu wobec Emitenta w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 30 czerwca 2016 roku została określona w umowie na maksymalnie 24 165 422,00 złotych. Spółka zależna Emitenta – Regionalne Centrum Zdrowia Sp. z o.o. zobowiązana jest, w okresie obowiązywania umowy, do zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z udzielaniem świadczeń.W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, z przyczyn leżących po stronie Spółki, Dyrektor Oddziału Funduszu może nałożyć karę umowną. Umowa zawarta została na okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 30 czerwca 2016 roku z możliwością jej rozwiązania przez każdą ze stron za 3-miesięcznym okresem wypowiedzenia.Łączne maksymalne zobowiązanie Oddziału Funduszu wobec Spółki zależnej od Emitenta z tytułu świadczeń udzielanych przez Szpital prowadzony przez Regionalne Centrum Zdrowia Sp. z o.o. na okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2016 roku wynosi 28 982 257,90 zł.Kryterium uznania umowy za znaczącą:Wartość umów przekracza 10% wartości kapitałów własnych Emitenta.

"