teleporady

Raport nr 6/2015

Zmiana znaczącej umowy w Szpitalu Św. Antoniego w Ząbkowicach Śl.

Zgodnie z §5 ust. 1 pkt 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd EMC Instytut Medyczny S.A. informuje, że w dniu 16 stycznia 2015 r. otrzymał aneksy do umów z Narodowym Funduszem Zdrowia – Dolnośląski Oddział Wojewódzki we Wrocławiu (Oddział Funduszu), dotyczące udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w rodzajach: ambulatoryjna opieka specjalistyczna, ambulatoryjna opieka specjalistyczna – ambulatoryjne świadczenia diagnostyczne kosztochłonne oraz leczenie szpitalne w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku. Świadczenia opieki zdrowotnej, o których mowa wyżej są udzielane przez należący do EMC Instytut Medyczny S.A. Szpital Św. Antoniego w Ząbkowicach Śl.O umowach z Oddziałem Funduszu dotyczących świadczenia usług przez Szpital Św. Antoniego w Ząbkowicach Śl. w roku bieżącym (2014) Emitent informował w raportach bieżących nr 10/2014 z 23.01.2014 r., 56/2014 z 03.06.2014 r., 61/2014 z 10.06.2014 r.,80/2014 z 22.08.2014 r., 97/2014 z 24.11.2014 r. oraz 103/2014 z 4.12.2014 r.W związku z podpisaniem wymienionych wyżej aneksów wartość największej umowy uległa zmianie i wynosi obecnie 11 613 945,00 zł (wzrost o 2 126 zł).W związku z zawarciem wskazanych wyżej aneksów, łączne maksymalne zobowiązanie Oddziału Funduszu wobec Spółki z tytułu świadczeń udzielanych przez Szpital Św. Antoniego w Ząbkowicach Śl. na okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku wynosi obecnie 13 888 221,20 zł (zwiększenie o 5 574,20 zł).Kryterium uznania umowy za znaczącą:Wartość umów przekracza 10% wartości kapitałów własnych Emitenta.

"