02.11.2016

Raport nr 55/2016

Kredyt inwestycyjny BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna

Zarząd Spółki EMC Instytut Medyczny S.A. – Emitent przekazuje informacje o udzieleniu Emitentowi kredytu inwestycyjnego w rachunku kredytowym przez BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Bank") – kredyt w kwocie 13.000.000,00 PLN z przeznaczeniem na finansowanie/refinansowanie 50% kosztów netto inwestycji dotyczącej zakupu udziałów spółki Zdrowie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kwidzynie oraz przebudowy i modernizacji Szpitala Zdrowie  w Kwidzynie („kredyt EMC”).

Oprocentowanie kredytu EMC jest zmienne i ustalane w oparciu o stopę referencyjną WIBOR 3M, powiększoną o marżę w wysokości 1,95 punktu procentowego w skali roku.

Kredyt EMC będzie spłacany w ratach kapitałowo-odsetkowych, płatnych w ostatnim dniu roboczym każdego miesiąca kalendarzowego, począwszy od dnia 31 stycznia 2018 r. Termin całkowitej spłaty kredytu przypada na dzień 31 lipca 2021 r.

Udostępnienie EMC kredytu nastąpi w terminie do 31 grudnia 2017 r., a warunkiem uruchomienia jest m.in: dostarczenie pozwolenia na budowę, umowy na realizację prac budowlanych potwierdzającą realność przedstawionego budżetu wraz z harmonogramem rzeczowo-finansowym; dostarczenie potwierdzenia opłacenia wkładu własnego w wysokości 13.000.000,00 PLN; w przypadku refinansowania – przedstawienie faktur nie starszych niż 6 miesięcy od daty ich wystawienia; ustanowienie prawnych zabezpieczeń kredytu.

Zabezpieczeniem prawnym kredytu EMC jest:

1)     Hipoteka w kwocie 150% kwoty Kredytu na nieruchomości będącej własnością Zdrowie Sp. z o.o., położonej w miejscowości Kwidzyn, obejmującej działki nr 178/38, 178/43, 178/44 oraz 178/45 o łącznej powierzchni 1,3329 ha, objętej księgą wieczystą nr GD1I/00041802/6 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Kwidzynie.

2)     Cesja praw z polisy ubezpieczeniowej ww. nieruchomości do kwoty 13.000.000,00 zł.

3)     Zastaw rejestrowy na wierzytelnościach z umów na świadczenia zawartych pomiędzy Zdrowie Sp. z o.o. i Narodowym Funduszem Zdrowia w kwocie min. 15.000.000,00 zł

4)     Zastaw rejestrowy na udziałach w Zdrowie Sp. z o.o. posiadanych przez Kredytobiorcę.

5)     Poręczenie udzielone przez spółki zależne Emitenta: Zdrowie Sp. z o.o., Mikulicz sp. z o.o., Regionalne Centrum Zdrowia Sp. z o.o.

6)     Weksel własny in blanco Kredytobiorcy wraz z deklaracja wekslową.

7)     Pełnomocnictwo do dysponowania rachunkami bankowymi prowadzonymi przez Emitenta w Banku.

8)     Oświadczenie Emitenta o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 §1 pkt 5) Kodeksu postępowania cywilnego (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 101, ze zmianami) co do obowiązku spłaty zobowiązań pieniężnych wynikających z Umowy, do kwoty 19.500.000,00 zł z terminem na złożenie wniosku o nadanie klauzuli wykonalności do dnia 17.10.2024 roku, o treści akceptowalnej dla Banku.

9)     Oświadczenie poręczycieli o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 §1 pkt 5) Kodeksu postępowania cywilnego (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 101, ze zmianami) co do obowiązku spłaty zobowiązań pieniężnych wynikających z umowy poręczenia, do kwoty 19.500.000,00 zł z terminem na złożenie wniosku o nadanie klauzuli wykonalności do dnia 17.10.2024 roku, o treści akceptowalnej dla Banku.

 

W pozostałym zakresie umowa kredytu inwestycyjnego zawiera postanowienia typowe dla tego rodzaju umów.

 

Pomiędzy Emitentem a Bankiem nie ma żadnych powiązań. Nie występują również żadne powiązania pomiędzy osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Emitenta a osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Bank.