30.06.2015

Raport nr 50/2015

Zawarcie znaczącej umowy w Szpitalu Św. Antoniego w Ząbkowicach Śląskich

Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd EMC Instytut Medyczny S.A. informuje o otrzymaniu w dniu 29 czerwca 2015 r. aneksu do umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia – Dolnośląski Oddział Wojewódzki we Wrocławiu (Oddział Funduszu), dotyczącego udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku.Świadczenia opieki zdrowotnej, o których mowa wyżej udzielane są przez należący do EMC Instytut Medyczny S.A. Szpital Św. Antoniego w Ząbkowicach Śląskich (Szpital). Zawarcie ww. aneksu spowodowało, że wartość umowy Szpitala z Oddziałem Funduszu przekroczyła 10% wartości kapitałów własnych Emitenta.Umowa obejmuje świadczenia w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna, ambulatoryjna opieka specjalistyczna – ambulatoryjne świadczenia diagnostyczne kosztochłonne, leczenie szpitalne oraz podstawowa opieka zdrowotna w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, które ustalają warunki świadczenia usług w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku.O umowach z Oddziałem Funduszu dotyczących udzielania świadczeń w roku poprzednim (2014) Emitent informował w raportach 10/2014 z 23.01.2014, 56/2014 z 03.06.2014, 61/2014 z 10.06.2014, 80/2014 z 22.08.2014, 97/2014 z 24.11.2014, 103/2014 z 04.12.2014, 103/2014 z 4.12.2014, 6/2015 z 16.01.2015 oraz 14/2015 z 6.02.2015.Stronami umowy są Emitent oraz Narodowy Fundusz Zdrowia – Dolnośląski Oddział Wojewódzki we Wrocławiu (Oddział Funduszu).Umową o największej wartości jest umowa o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej - leczenie szpitalne, która została zawarta w dniu 20 stycznia 2015 roku i oznaczona nr 03/1/3202053/01/2015/01.Przedmiotem umowy jest udzielanie przez Emitenta świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne.Maksymalna kwota zobowiązania Oddziału Funduszu wobec Emitenta została określona dla okresu od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2015 roku i wynosi 12 040 939,00 złotych. Emitent zobowiązał się, na okres obowiązywania umowy, do zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z udzielaniem świadczeń.W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, z przyczyn leżących po stronie Emitenta, Dyrektor Oddziału Funduszu może nałożyć karę umowną. W przypadku wystawienia recept osobom nieuprawnionym lub w przypadkach nieuzasadnionych, Oddział Funduszu może nałożyć na Emitenta karę umowną stanowiącą równowartość nienależnej refundacji cen leków dokonywanych na podstawie recept wraz z odsetkami ustawowymi od dnia dokonania refundacji. W przypadku wystawienia zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi oraz środki pomocnicze finansowane w całości lub w części przez Fundusz, osobom nieuprawnionym lub w przypadkach nieuzasadnionych, Oddział Funduszu może nałożyć na Emitenta karę umowną stanowiącą równowartość nienależytego finansowania wraz z odsetkami ustawowymi od dnia dokonania refundacji. Kary umowne, o których mowa powyżej nakładane są w trybie i na zasadach określonych w Ogólnych warunkach umów.Fundusz jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kary umownej.Umowa zawarta została na okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 30 czerwca 2016 roku. Strony mają możliwością rozwiązania umowy za 3-miesięcznym okresem wypowiedzenia.Łączne maksymalne zobowiązanie Oddziału Funduszu wobec Spółki z tytułu świadczeń udzielanych w oparciu o ww. umowy przez Szpital Św. Antoniego w Ząbkowicach Śląskich w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku wynosi obecnie 14 303 876,40 złotych.Kryterium uznania umowy za znaczącą:Wartość umów przekracza 10% wartości kapitałów własnych Emitenta.