10.05.2023

Raport nr 5/2023

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 10 maja 2023 roku

Zarząd Spółki EMC Instytut Medyczny S.A. (dalej "Spółka") przekazuje w załączeniu wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 10 maja 2023 roku.

Podstawa prawna:

art. 70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych.

lista 5%