27.02.2019

Raport nr 5/2019

Rezygnacja osoby zarządzającej

Zarząd EMC Instytut Medyczny S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację o rezygnacji Pana Rafała Szmuca z dniem 28 lutego 2019 r., z pełnienia  funkcji Prezesa i Członka Zarządu EMC Instytut Medyczny SA.

Pan Rafał Szmuc wskazał, że powodem rezygnacji z pełnienia ww. funkcji są przyczyny osobiste.

 

Podstawa prawna szczegółowa:

§ 5 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.