teleporady

Raport nr 5/2016

Terminy raportów okresowych

Zgodnie z §103 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd EMC Instytut Medyczny S.A. informuje o terminach przekazywania raportów okresowych w 2016 roku:Raporty okresowe za 2015 rok: - Jednostkowy raport roczny Emitenta za 2015 rok: 07 marca 2016 roku. - Skonsolidowany raport roczny Emitenta za 2015 rok: 07 marca 2016 roku. Raporty okresowe za 2016 rok: - Skonsolidowany rozszerzony raport kwartalny za I kwartał 2016 roku: 12 maja 2016 roku,- Skonsolidowany rozszerzony raport półroczny za I półrocze 2016 roku: 19 sierpnia 2016 roku,- Skonsolidowany rozszerzony raport kwartalny za III kwartał 2016 roku: 10 listopada 2016 roku. Jednocześnie Zarząd EMC Instytut Medyczny SA informuje, iż zgodnie z § 101 ust. 2 i § 102 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Spółka nie będzie publikowała skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2015 rok i II kwartał 2016 roku.Zgodnie z zapisami § 87 ust. 1 i 4 oraz § 89 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych Emitent informuje, iż będzie przekazywał skonsolidowane raporty kwartalne zawierające kwartalną informację finansową jednostki oraz skonsolidowane raporty półroczne zawierające skrócone półroczne sprawozdania finansowe.

"