teleporady

Raport nr 45/2015

Decyzja o wykupie obligacji zwykłych na okaziciela EMC Instytut Medyczny SA - korekta

Zarząd spółki EMC Instytut Medyczny S.A. ("Spółka") informuje, iż w wyniku błędu w raporcie bieżącym nr 45/2015 z dnia 21 maja 2015 roku została podana nieprawidłowa data wykupu obligacji przez Spółkę. W raporcie podano datę 29 maja 2015 roku, podczas gdy data wykupu obligacji to 11 czerwca 2015 roku. Zarząd Spółki niniejszym dokonuje korekty raportu bieżącego nr 45/2015 z dnia 21 maja 2015 roku w powyższym zakresie.Prawidłowa treść raportu brzmi następująco: Zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 79/2012 z dnia 13.08.2012 r. EMC Instytut Medyczny SA ("Spółka") informuje, iż Zarząd Spółki podjął w dniu 20.05.2015 r. decyzję o przeprowadzeniu przedterminowego wykupu wszystkich tj. 7.000 szt. obligacji serii A na okaziciela o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 7.000.000 PLN ("Obligacje"), wyemitowanych w dniu 13.08.2012 r., których termin zapadalności przypada na dzień 13.08.2017 r.Data wcześniejszego wykupu obligacji została wyznaczona na dzień 11.06.2015 r. Wykup obligacji nastąpi zgodnie z zapisami warunków emisji obligacji na okaziciela serii A emitowanych przez EMC Instytut Medyczny SA i będzie realizowany przez Spółdzielczą Grupę Bankową Bank SA.

"