teleporady

Raport nr 44/2016

Spłata całkowita kredytu, udzielonego na podstawie umowy kredytu z Bankiem DNB Polska Spółka Akcyjna

Zarząd Spółki EMC Instytut Medyczny S.A. - Emitent przekazuje informację o całkowitej spłacie w dniu 27 lipca 2016 r. kredytu, udzielonego na podstawie umowy kredytu nieodnawialnego nr 1000E13901 (Umowa) zawartej przez EMC Instytut Medyczny S.A. - Emitenta z Bankiem DNB Polska Spółka Akcyjna (dawniej DNB NORD Bank Polska Spółka Akcyjna) z siedzibą w Warszawie w dniu 2 sierpnia 2011 r.

 O Umowie z Bankiem Emitent informował w dniu 3 sierpnia 2011 r. raportem bieżącym nr 90/2011 oraz w dniu 12 lutego 2013 r. raportem bieżącym nr 19/2013.

 Umowa dotyczyła udzielenia przez Bank kredytu inwestycyjnego o wartości 20.000.000,00 PLN (dwadzieścia milionów złotych). W dniu 27 lipca 2016 r. Emitent dokonał całkowitej spłaty kredytu wraz z należnymi odsetkami i innymi kosztami.

 Spłata kredytu nastąpiła na mocy Umowy kredytowej CRD/45054/16, zawartej przez Emitenta

z Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udzielonego Emitentowi

z przeznaczeniem na refinansowanie kredytu w banku DNB Bank Polska Spółka Akcyjna., o czym Emitent informował w dniu 13 lipca 2016 r., raportem bieżącym nr 37/2016.

 W opinii Zarządu EMC Instytut Medyczny S.A. informacja ta stanowi informację poufną w rozumieniu art. 7 Rozporządzenia MAR, dotyczącą Spółki, która w przypadku podania jej do wiadomości publicznej mogłaby mieć wpływ na cenę jej instrumentów finansowych.

 Podstawa prawna: art.17 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014

z dnia 16 kwietnia 2014 r. (Rozporządzenie MAR)

 

"