teleporady

Raport nr 43/2016

Zmiana terminu publikacji raportu półrocznego za I półrocze 2016 roku

Zarząd EMC Instytut Medyczny S.A., na podstawie §103 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, informuje, iż nastąpiła zmiana terminu przekazania przez Emitenta do publicznej wiadomości skonsolidowanego rozszerzonego raportu półrocznego za I półrocze 2016 roku, o którym Emitent informował raportem bieżącym nr 5/2016 z dnia 29 stycznia 2016 r.

 Pierwotnie ustalony termin przypadał na dzień 19 sierpnia 2016 roku.

Aktualny termin publikacji to dzień 24 sierpnia 2016 roku.

 Tym samym terminy przekazywania raportów okresowych w 2016 roku przez EMC Instytut Medyczny S.A. to:

 Raporty okresowe za 2015 rok:

- Jednostkowy raport roczny Emitenta za 2015 rok: 07 marca 2016 roku

- Skonsolidowany raport roczny Emitenta za 2015 rok: 07 marca 2016 roku

 Raporty okresowe za 2016 rok:

- Skonsolidowany rozszerzony raport kwartalny za I kwartał 2016 roku: 12 maja 2016 roku

- Skonsolidowany rozszerzony raport półroczny za I półrocze 2016 roku: 24 sierpnia 2016 roku

- Skonsolidowany rozszerzony raport kwartalny za III kwartał 2016 roku: 10 listopada 2016 roku

 Pozostałe informacje bez zmian.

 

"