teleporady

Raport nr 41/2016

Zawarcie przedwstępnej umowy nabycia udziałów Spółki Q-Med spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Oleśnicy oraz CM Medyk spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu

Zarząd Spółki EMC Instytut Medyczny S.A. – Emitent przekazuje informacje o podpisaniu w dniu 25 lipca 2016 r. przedwstępnej umowy nabycia przez Emitenta 100% udziałów Spółki Q-Med spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Oleśnicy (Q-Med) oraz Spółki CM Medyk spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu (CM Medyk) spółek branży medycznej, działających pod marką Aktywne Centrum Zdrowia (ACZ).
Na mocy przedwstępnej Umowy Inwestycyjnej – umowy zbycia udziałów (Umowa) Emitent zobowiązał się do zawarcia, w terminie do 31 lipca 2016 r. umów przyrzeczonych, na mocy których Emitent nabędzie:
1. od MED-ART Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Oleśnicy 100% udziałów Spółki Q-Med spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Oleśnicy – 10.050 (dziesięć tysięcy pięćdziesiąt) udziałów o wartości nominalnej 100 zł (sto złotych ) każdy i łącznej wartości nominalnej 1.005.000,00 zł (jeden milion pięć tysięcy złotych), za cenę w kwocie 7.700.000,00 złotych (siedem milionów siedemset tysięcy złotych) skorygowaną o wartość długu netto Spółki
a 2. od WG Corp. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Oleśnicy 100% Spółki CM Medyk spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu - 1.300 (jeden tysiąc trzysta) udziałów o wartości nominalnej 500 zł (pięćset złotych) każdy, o łącznej wartości nominalnej 650.000,00 zł (sześćset pięćdziesiąt tysięcy złotych), za cenę w kwocie 1.400.000,00 złotych (jeden milion czterysta tysięcy złotych) skorygowaną o wartość długu netto Spółki gdzie dług netto to suma zobowiązań oprocentowanych z tytułu kredytów i pożyczek oraz zobowiązań z tytułu dostaw i usług pomniejszona o sumę należności krótkoterminowych oraz wartość środków pieniężnych w kasie i na rachunkach bankowych według stanu na dzień 31 lipca 2016 r. Zawarcie Umów przyrzeczonych nastąpi po spełnieniu się łącznie następujących warunków: a. zapłaty zaliczki w kwocie 1.500.000,00 zł na rzecz MED-ART Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Oleśnicy w dniu zawarcia Umowy (25.07.2016), b. zbycia przez Q-Med 100 % posiadanych udziałów Spółki WG Corp. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Oleśnicy na rzecz MED-ART Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Oleśnicy oraz c. złożenia przez WG-Corp. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wniosku o ujawnienie zmian związanych ze zbyciem udziałów, w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Pomiędzy Emitentem a Spółką MED-ART Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Oleśnicy oraz pomiędzy Emitentem a Spółką WG Corp. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Oleśnicy nie ma żadnych powiązań. Nie występują również żadne powiązania pomiędzy
osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Emitenta a osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Spółkę MED- ART sp. z o.o. i/lub Spółkę WG Corp. sp. z o.o. O planach zawarcia Umowy Emitent informował w dniu 18 lipca 2016 r. raportem bieżącym 38/2016.
W opinii Zarządu EMC Instytut Medyczny S.A. informacja ta stanowi informację poufną w rozumieniu art. 7 Rozporządzenia MAR, dotyczącą Spółki, która w przypadku podania jej do wiadomości publicznej mogłaby mieć wpływ na cenę jej instrumentów finansowych.
Podstawa prawna: art.17 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. (Rozporządzenie MAR)

"