teleporady

12.02.2019

Raport nr 4/2019

Zgłoszenie kandydata na Członka Rady Nadzorczej

Zarząd Spółki EMC Instytut Medyczny SA w nawiązaniu do raportu bieżącego o nr 2/2019 oraz zwołanego na dzień 6 marca 2019 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, informuje o wpłynięciu kandydatury pani Agáty Meštellérovej na Członka Rady Nadzorczej. Kandydatura została przekazana przez akcjonariusza spółki Care Up B.V z siedzibą w Holandii. Pani Agáta Meštellérova złożyła oświadczenie, zgodnie z którym wyraziła zgodę na kandydowanie do Rady Nadzorczej Spółki.

Agáta Meštellérova Ukończyła Akademię Ekonomiczną w Pradze. Podczas studiów uczestniczyła
w programie studiów we Francji, w prestiżowej Burgund School of Business, od 2012 roku współpracuje z Penta Investments, s.r.o. i od tego czasu pozostaje współodpowiedzialna za kilka inwestycji głównie w sektorze ochrony zdrowia (apteki i szpitale). Agáta Meštellérova współpracuje również z wiodącą siecią aptek w Europie (Dr.Max), gdzie wspiera zarządzanie jest również odpowiedzialna za program innowacji. Do czasu zakończonej sukcesem działalności w zakresie zarządzania nieruchomościami w 2017 r. Agáta Meštellérova była również odpowiedzialna za rozwój polskiego oddziału (Clar System sp. z o.o).

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r.
w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

" "