teleporady

25.03.2015

Raport nr 38/2015

Zmiana znaczącej umowy zawartej przez Spółkę zależną Emitenta - Regionalne Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Lubinie

Zgodnie z §5 ust. 1 pkt 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd EMC Instytut Medyczny S.A. informuje, o otrzymaniu w dniu 24 marca 2015 r. od Spółki zależnej - Regionalne Centrum Zdrowia Sp. z o.o. aneksu do umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia – Dolnośląski Oddział Wojewódzki we Wrocławiu (Oddział Funduszu), dotyczącej udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju opieka paliatywna i hospitacyjna w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku.Świadczenia opieki zdrowotnej, o których mowa w wyżej wymienionej umowie są udzielane w szpitalu prowadzonym przez spółkę zależną od EMC Instytut Medyczny S.A. Regionalne Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Lubinie.O umowach zawartych przez Regionalne Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Lubinie z Oddziałem Funduszu, dotyczących udzielania świadczeń w roku 2014, Emitent informował w raporcie bieżącym nr 31/2014 z 18.02.2014, 60/2014 z 10.06.2014, 85/2014 z 23.09.2014, 113/2014 z 29.12.2014, 13/2015 z 2.02.2015, 24/2015 z 18.02.2015, 26/2015 z 18.02.2015 oraz 27/2015 z 19.02.2015.W wyniku podpisania ww. aneksu do umowy z NFZ dotyczącej udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w okresie 1 styczeń 2014 - 31 grudzień 2014 wartość największej umowy nie uległa zmianie i wynosi 49 872 719,00 zł. Łączne maksymalne zobowiązanie Oddziału Funduszu wobec Spółki zależnej za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku wynosi obecnie 57 945 889,42 zł (wzrost o 44 654,30 zł).Kryterium uznania umowy za znaczącą:Wartość umów przekracza 10% wartości kapitałów własnych Emitenta.

" "