teleporady

15.11.2017

Raport nr 36/2017

Informacja o planowanym połączeniu Emitenta z innym podmiotem – drugie zawiadomienie

Na podstawie § 5 ust. 1 pkt 13 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2014 r., poz. 133 t.j., dalej: Rozporządzenie), Zarząd EMC Instytut Medyczny S.A. informuje, że w dniu 20 października 2017 r. podjął uchwałę o połączeniu Emitenta (Spółka Przejmująca) ze spółką Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zawidawie” sp. z o.o.  (Spółka Przejmowana). Emitent jest obecnie 100% udziałowcem Spółki Przejmowanej.

 O decyzji o połączeniu Emitent informował raportem bieżącym nr 31/2017 w dniu 27.10.2017 r.

 W załączeniu do raportu Emitent przekazuje do publicznej wiadomości Drugie zawiadomienie Akcjonariuszy EMC Instytut Medyczny SA o zamiarze połączenia w/w spółek.

2017-11-15_EMCIMSA-NZOZ Zawidawie_II Zawiadomienie

" "