13.03.2015

Raport nr 36/2015

Zmiana znaczącej umowy w Szpitalu Św. Rocha w Ozimku k/Opola.

Zgodnie z §5 ust. 1 pkt 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd EMC Instytut Medyczny S.A. informuje o otrzymaniu w dniu 13 marca 2015 r. aneksów do umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia – Opolski Oddział Wojewódzki w Opolu (Oddział Funduszu), dotyczącego udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: leczenie szpitalne, ambulatoryjna opieka specjalistyczna, rehabilitacja lecznicza oraz podstawowa opieka zdrowotna – świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku.Świadczenia opieki zdrowotnej, o których mowa wyżej udzielane są przez należący do EMC Instytut Medyczny S.A. Szpital Św. Rocha w Ozimku k/Opola.O umowach z Oddziałem Funduszu dotyczących udzielania świadczeń w roku poprzednim (2014) Emitent informował w raportach bieżących nr 12/2014 z 24.02.2014 r., 36/2014 z 28.02.2014 r., 50/2014 z 30.04.2014 r., 62/2014 z 12.06.2014 r., 72/2014 z 23.07.2014 r., 84/2014 z 16.09.2014 r., 88/2014 z 02.10.2014 r., 92/2014 z 30.10.2014 r., 101/2014 z 2.12.2014 r. 111/2014 z 22.12.2014 r. oraz 5/2015 z 16.01.2015 r.W związku z podpisaniem wymienionych wyżej aneksu wartość największej umowy wynosi obecnie 6 066 075,35 zł (wzrost o 93 554,00 zł). Łączne maksymalne zobowiązanie Oddziału Funduszu wobec Spółki za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku wynosi obecnie 13 737 417,72 zł (wzrost o 98 288,92 zł).Kryterium uznania umowy za znaczącą: Wartość umowy w chwili zawarcia przekraczała 10% ówczesnej wartości kapitałów własnych Emitenta.