teleporady

04.03.2015

Raport nr 32/2015

Zawarcie znaczącej umowy w spółce zależnej „Mikulicz” sp. z o.o. w Świebodzicach

Raport nr 32/2015Zawarcie znaczącej umowy w spółce zależnej "Mikulicz" sp. z o.o. w ŚwiebodzicachZgodnie z §5 ust. 1 pkt 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd EMC Instytut Medyczny S.A. informuje o otrzymaniu w dniu 04 marca 2015 r. zawartych przez spółkę zależną "Mikulicz" sp. z o.o. umów z Narodowym Funduszem Zdrowia Dolnośląskim Oddziałem Wojewódzkim we Wrocławiu (Oddział Funduszu) dotyczących udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w rodzajach: leczenie szpitalne, opieka paliatywna i hospicyjna, świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej, ambulatoryjna opieka specjalistyczna, ambulatoryjna opieka specjalistyczna (ambulatoryjne świadczenia diagnostyczne i kosztochłonne), opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień oraz podstawowa opieka zdrowotna w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku.Świadczenia opieki zdrowotnej, o których wyżej mowa udzielane są przez należącą do EMC Instytut Medyczny S.A. spółkę zależną "Mikulicz" sp. z o.o. w Świebodzicach.O umowach zawartych przez Mikulicz sp. z o.o. z Oddziałem Funduszu, dotyczących udzielania świadczeń w roku poprzednim (2014), Emitent informował w raportach bieżących nr 16/2014 z 27.01.2014, 23/2014 z 04.02.2014, 64/2014 z 04.07.2014, 81/2014 z 22.08.2014, 87/2014 z 26.09.2014, 104/2014 z 5.12.2014 oraz 28/2015 z 21.02.2015.Umową o największej wartości jest umowa o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej - leczenie szpitalne oznaczona jako 03/1/3202027/01/2015/01 zawarta w dniu 21 stycznia 2015 roku.Stronami umowy są spółka zależna Emitenta oraz Narodowy Fundusz Zdrowia - Dolnośląski Oddział Wojewódzki w Wrocławiu (Oddział Funduszu).Przedmiotem umowy jest udzielanie przez Emitenta świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne.Maksymalna kwota zobowiązania Oddziału Funduszu wobec Emitenta w okresie od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku wynosi 10 467 749,40 złotych.Emitent zobowiązał się, na okres obowiązywania umowy, do zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z udzielaniem świadczeń.W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, z przyczyn leżących po stronie Spółki, Dyrektor Oddziału Funduszu może nałożyć karę umowną. W przypadku wystawienia recept osobom nieuprawnionym lub w przypadkach nieuzasadnionych, Oddział Funduszu może nałożyć na Spółkę zależną Emitenta – Mikulicz Sp. z o.o. karę umowną stanowiącą równowartość nienależnej refundacji cen leków dokonywanych na podstawie recept wraz z odsetkami ustawowymi od dnia dokonania refundacji. W przypadku wystawienia zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi oraz środki pomocnicze finansowane w całości lub w części przez Fundusz, osobom nieuprawnionym lub w przypadkach nieuzasadnionych, Oddział Funduszu może nałożyć na Spółkę zależną Emitenta – Mikulicz sp. z o.o. karę umowną stanowiącą równowartość nienależytego finansowania wraz z odsetkami ustawowymi od dnia dokonania refundacji. W przypadku niedopełnienia obowiązku dotyczącego uzyskania w Dolnośląskim Oddziale Funduszu upoważnienia do korzystania z usługi e-WUŚ w celu zapewnienia możliwości realizacji uprawnień świadczeniobiorców, korzystających ze świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych, Oddział Funduszu może nałożyć na Spółkę zależną Emitenta – Mikulicz sp. z o.o. karę umowną w wysokości do 1% kwoty zobowiązania określonej w wyżej wskazanej umowie.Kary umowne, o których mowa powyżej nakładane są w trybie i na zasadach określonych w Ogólnych warunkach umów.Umowa zawarta została na okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 30 czerwca 2016 roku z możliwością jej rozwiązania przez każdą ze stron za 3-miesięcznym okresem wypowiedzenia.Wysokość zobowiązania określona w umowie dotyczy okresu od 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.W związku z zawarciem wymienionych wyżej umów, łączne maksymalne zobowiązanie Oddziału Funduszu wobec Spółki zależnej za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku wynosi obecnie 13 959 064,80 zł.Kryterium uznania umowy za znaczącą:Wartość umów przekracza 10% wartości kapitałów własnych Emitenta.

" "