teleporady

16.12.2019

Raport nr 31/2019

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 16 grudnia 2019 roku

Zarząd EMC Instytut Medyczny S.A. (dalej „Spółka”) przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, w dniu
16 grudnia 2019 roku, w tym uchwałę o połączeniu Spółki z Penta Hospitals Poland Sp. z o.o.
z podaniem liczby akcji, z których oddano ważne głosy, oraz procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbę ważnych głosów, w tym liczbę głosów „za”, przeciw”
i „wstrzymujących się”.  

Ponadto Zarząd informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrywania żadnego z punktów planowanego porządku obrad, wszystkie uchwały, których projekty zostały poddane pod głosowanie zostały podjęte, a do protokołu podczas obrad nie zgłoszono sprzeciwów.

Podstawa prawna szczegółowa:

§ 19 ust. 1 pkt 6), 7), 8) i 9) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r.
w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

EMCIMSA_NWZ_2019-12-16_UchwałyZalacznik-1-do-uchwaly-nr 4_2019_NWZ

" "