20.05.2016

Raport nr 31/2016

Zmiana znaczącej umowy w spółce zależnej Zdrowie sp. z o.o.

Zmiana znaczącej umowy w spółce zależnej Zdrowie sp. z o.o.

 

Zgodnie z §5 ust. 1 pkt 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd EMC Instytut Medyczny S.A. informuje o otrzymaniu w dniu 19 maja 2016 r. aneksów do umów z Narodowym Funduszem Zdrowia – Pomorski Oddział Wojewódzki w Gdańsku (Oddział Funduszu), dotyczących udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w rodzajach: leczenie szpitalne, ambulatoryjna opieka specjalistyczna oraz podstawowa opieka zdrowotna w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2016 roku.

 

Świadczenia opieki zdrowotnej, o których wyżej mowa udzielane są przez należącą do EMC Instytut Medyczny S.A. spółkę zależną Zdrowie sp. z o.o. w Kwidzynie.

 

O umowach zawartych przez Zdrowie sp. z o.o. w Kwidzynie z Oddziałem Funduszu, dotyczących udzielania świadczeń w roku 2016, Emitent informował w raporcie bieżącym nr 17/2016 z 16.02.2016.

 

W wyniku podpisania ww. aneksów do umów z NFZ dotyczących udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2016 wartość największej umowy uległa zmianie i wynosi 11 470 825,56 zł (wzrost o 20 143,00 zł).

 

W wyniku podpisania wyżej wymienionych aneksów łączne maksymalne zobowiązanie Oddziału Funduszu wobec Spółki za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2016 roku wynosi 15 068 541,88 zł (wzrost o 21 641,70 zł).

 

Kryterium uznania umowy za znaczącą:

Wartość umów przekracza 10% wartości kapitałów własnych Emitenta.