03.03.2015

Raport nr 30/2015

Zmiana znaczącej umowy w spółce zależnej EMC Piaseczno sp. z o.o. prowadzącej Szpital Św. Anny w Piasecznie

Zgodnie z §5 ust. 1 pkt 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd EMC Instytut Medyczny S.A. informuje o otrzymaniu w dniu 3 marca 2015 r. aneksu do umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia – Mazowiecki Oddział Wojewódzki w Warszawie (Oddział Funduszu), dotyczącej udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku.Świadczenia opieki zdrowotnej, o których mowa w wyżej wymienionej umowie są udzielane przez Szpital Św. Anny w Piasecznie prowadzony przez EMC Piaseczno sp. z o.o. - spółkę zależną od Emitenta.O umowach z Oddziałem Funduszu dotyczących świadczenia usług w roku 2014, Emitent informował w raportach bieżących nr 26/2014 z 13.02.2014, 33/2014 z 21.02.2014, 65/2014 z 09.07.2014, 70/2014 z 23.07.2014, 93/2014 z 19.11.2014, 108/2014 z 17.12.2014, 8/2015 z 20.01.2015, 10/2015 z 27.01.2015 oraz 23/2015 z 17.02.2015.W wyniku podpisania wyżej wymienionego aneksu wartość największej umowy nie uległa zmianie.Łączne maksymalne zobowiązanie Oddziału Funduszu wobec Spółki za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku wynosi obecnie 23 260 206,75 zł (wzrost o 9 801,00 zł).Kryterium uznania umowy za znaczącą:Wartość umów przekracza 10% wartości kapitałów własnych Emitenta.