teleporady

07.01.2021

Raport nr 3/2021

Informacja o udzieleniu akcjonariuszowi pisemnych informacji o spółce poza Walnym Zgromadzeniem

Spółka niniejszym informuje o udzieleniu akcjonariuszowi, na jego żądanie, pisemnych informacji o spółce poza Walnym Zgromadzeniem, w trybie art. 428 §6 KSH. Informacje dotyczą okoliczności uzasadniających podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa lub zakończenie działalności Szpitala św. Jerzego w Kamieniu Pomorskim.

 Akcjonariuszowi udzielono następujących informacji:

 1.     Wysokość strat oraz działania restrukturyzacyjne

 Szpital św. Jerzego w latach 2017-2019 generował straty na następującym poziomie:

·       -1 512 933 PLN w roku 2019

·       -1 772 553 PLN w roku 2018

·       -729 284 PLN w roku 2017

 Powyższe dane wskazują, że Szpital św. Jerzego generuje straty pomimo podjętych w ostatnich latach działań restrukturyzacyjnych takich jak:

·       likwidacja Oddziału Ginekologiczno-Położniczego (przełom 2018/2019)

·       likwidacja Oddziału Chirurgii (przełom 2018/2019)

·       likwidacja bloku operacyjnego

·       otwarcia zakładu opieki długoterminowej, na który jednak nie udało się pozyskać kontraktu z NFZ i który działa wyłącznie jako oddział komercyjny

·       pozyskanie wyższej wartości kontraktu NFZ na świadczenia związane z działalności poradni specjalistycznych w Szpitalu św. Jerzego

·       reedukacja bieżących kosztów administracji, w tym:

o   wprowadzenie centralnych zakupów

o   przeniesienie obsługi administracyjnej do Centrum Usług Wspólnych Grupy EMC

o   bieżącą kontrolę wydatków

o   ograniczenie wzrostu wynagrodzeń od minimum

 2.     Wycena wartości ZCP oraz skierowane oferty sprzedaży

 Spółka nie zlecała wyceny Szpitala św. Jerzego jako zorganizowanej części przedsiębiorstwa, gdyż jest on ekonomicznie bezwartościowy. Większość składników majątkowych, w tym najważniejszy w postaci budynku, jest dzierżawiony od Powiatu Kamieńskiego. Potencjał ekonomiczny placówki jest ujemny, tj. Szpital nie ma możliwości pokrycia wszystkich niezbędnych kosztów z refundacji NFZ, zaś potencjał działalności komercyjnej jest znikomy i nie ma możliwości wyrównania strat.

 W związku z powyższym Szpital św. Jerzego, jako ZCP, nie posiada wartości zbywczej, gdyż jego prowadzenie jest ekonomicznie nieopłacalne. 

 Ponadto należy zauważyć, że obecnie w czasach epidemii COVID-19, panujących obostrzeń oraz uprawnień władzy publicznej w zakresie ingerowania w zarządzanie placówkami medycznymi, dodatkowo na rynku jest zmniejszone zainteresowanie zakupem placówek medycznych.

 W związku z powyższym jedynym adresatem oferty mógł być Powiat Kamieński jako właściciel budynku i jednocześnie jednostka samorządu terytorialnego posiadająca obowiązek zapewnienia opieki zdrowotnej mieszkańcom powiatu. Z kolei jedynie ekonomicznie uzasadnioną ceną jest symboliczna złotówka.

 Spółka podpisała z Powiatem Kamieńskim Porozumienie w sprawie zawarcia, do dnia 1 marca 2021 roku, umowy sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa w postaci Szpitala św. Jerzego w Kamieniu Pomorskim wraz z Przychodnią Specjalistyczną na rzecz nowo założonej spółki Szpital w Kamieniu Sp. z o.o. o czym spółka informowała raportem bieżącym nr 28/2020 z dnia 22.12.2020 roku

 Spółka rozważała również likwidację Szpitala, ale mając na uwadze dobro mieszkańców Powiatu Kamieńskiego, bardziej zasadna jest sprzedaż tego Szpitala na rzecz Powiatu (lub spółki komunalnej Powiatu Kamieńskiego).

 W dniu 26 listopada 2020 roku Rada Nadzorcza Spółki EMC Instytut Medyczny podczas posiedzenia odbywającego się za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość podjęła uchwały zarówno w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa w postaci Szpitala św. Jerzego w Kamieniu Pomorskim oraz w sprawie wyrażenia zgody na zakończenie działalności Szpitala św. Jerzego w Kamieniu Pomorskim.

Podstawa prawna: §19 ust. 12 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

" "