20.01.2020

Raport nr 3/2020

Treść uchwał podjętych i niepodjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 20 stycznia 2020 roku

Zarząd EMC Instytut Medyczny S.A. (dalej „Spółka”) przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu treść uchwał podjętych oraz treść projektów uchwał, które poddane były pod głosowanie, a nie zostały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, w dniu
20 stycznia 2020 roku, z podaniem liczby akcji, z których oddano ważne głosy, oraz procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbę ważnych głosów, w tym liczbę głosów „za”, przeciw” i „wstrzymujących się”.  

Ponadto Zarząd informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrywania żadnego z punktów planowanego porządku obrad, a do protokołu podczas obrad nie zgłoszono sprzeciwów.

Podstawa prawna szczegółowa:

§ 19 ust. 1 pkt 6), 7), 8) i 9) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r.
w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Tresc uchwal podjetych NWZ 20_01_20Tresc uchwal niepodjetych NWZ 20_01_20