teleporady

07.02.2019

Raport nr 3/2019

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia EMC Instytut Medyczny S.A. wraz z projektami uchwał

Zarząd EMC Instytut Medyczny S.A. (dalej: „Spółka”) działając na podstawie art. 399 § 1 i art. 4021 § 1 Kodeksu spółek handlowych zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w dniu 6 marca 2019 r. o godzinie 10:00, w biurze Zarządu EMC Instytut Medyczny S.A., przy al. Śląskiej 1 we Wrocławiu (dalej: „NWZ”).

Pełna treść ogłoszenia oraz projekty uchwał NWZ stanowią załączniki  do niniejszego raportu.

Podstawa prawna szczegółowa: §19 ust. 1 pkt 1 i 2  Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Ogłoszenie NWZProjekty Uchwał NWZ

" "