teleporady

Raport nr 28/2015

Zmiana znaczącej umowy w spółce zależnej Mikulicz sp. z o.o. w Świebodzicach

Zgodnie z §5 ust. 1 pkt 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd EMC Instytut Medyczny S.A. informuje o otrzymaniu w dniu 20 lutego 2015 r. zawartych przez spółkę zależną Mikulicz sp. z o.o. aneksów do umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia - Dolnośląskim Oddziałem Wojewódzkim we Wrocławiu (Oddział Funduszu) dotyczących udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w rodzajach: leczenie szpitalne, ambulatoryjna opieka specjalistyczna oraz opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku.Świadczenia opieki zdrowotnej, o których wyżej mowa udzielane są przez należącą do EMC Instytut Medyczny S.A. spółkę zależną Mikulicz sp. z o.o. w Świebodzicach.O umowach zawartych przez Mikulicz sp. z o.o. z Oddziałem Funduszu, dotyczących udzielania świadczeń w roku 2014 Emitent informował w raportach bieżących nr 16/2014 z 27.01.2014, 23/2014 z 04.02.2014, 64/2014 z 04.07.2014, 81/2014 z 22.08.2014, 87/2014 z 22.08.2014, 104/2014 z 5.12.2014. W wyniku podpisania ww. aneksów wartość umowy o największej wartości uległa zmianie i wynosi obecnie 10 670 929,40 zł (zmniejszenie o 36,40 zł).Łączne maksymalne zobowiązanie Oddziału Funduszu wobec Spółki zależnej za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku wynosi obecnie 14 704 382,40 zł (wzrost o 21 598,80 zł).Kryterium uznania umowy za znaczącą:Wartość umów przekracza 10% wartości kapitałów własnych Emitenta.

"