17.12.2021

Raport nr 21/2021

Rezygnacja osoby nadzorującej EMC Instytut Medyczny S.A.

 Zarząd EMC Instytut Medyczny S.A.  dalej: "Spółka" informuje, że Pan Karol Wajde w dniu 17 grudnia 2021 roku złożył rezygnację z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej EMC Instytut Medyczny S.A. ze skutkiem na dzień 21 grudnia 2021 roku.

 

Podstawa prawna szczegółowa: §5 pkt 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim