30.10.2020

Raport nr 21/2020

Informacja o pozwie o uchylenie lub stwierdzenie nieważności uchwał Walnego Zgromadzenia EMC Instytut Medyczny S.A.

 

Zarząd EMC Instytut Medyczny S.A. („Spółka”) informuje, że Sąd Okręgowy doręczył Spółce pismo informujące o wniesieniu przeciwko Spółce powództwa o uchylenie lub stwierdzenie nieważności uchwał Walnego Zgromadzenia oraz doręczył odpis postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia roszczenia o uchylenie uchwały nr 27/08/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki EMC Instytut Medyczny S.A. z dnia 31 sierpnia 2020 roku w sprawie pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru akcji serii K poprzez:

- nakazanie Spółce wstrzymania wykonania uchwały nr 27/08/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki EMC Instytut Medyczny S.A. z dnia 31 sierpnia 2020 roku w sprawie pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru akcji serii K do czasu uprawomocnienia się wyroku w sprawie, oraz

- zawieszenie postępowania rejestrowego prowadzonego przed Sądem Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Krajowego Rejestru Sądowego w przedmiocie ujawnienia w rejestrze przedsiębiorców zmiany statutu Spółki w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w wykonaniu w/w uchwały nr 27/08/2020 oraz uchwały nr 28/08/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki EMC Instytut Medyczny S.A. z dnia 31 sierpnia 2020 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki poprzez emisję akcji zwykłych imiennych serii K oraz zmiany Statutu.

 

Odpis pozwu nie został Spółce doręczony.

 

Podstawa prawna szczegółowa:

§ 19 ust.1 pkt 10) i pkt. 11) Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 r.