13.12.2021

Raport nr 20/2021

Projekt uchwały akcjonariusza dotyczący sprawy objętej porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia Spółki, zwołanego na 22 grudnia 2021 r.

Zarząd EMC Instytut Medyczny S.A. (Spółka), informuje o przedstawieniu przez akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, na podstawie art. 401 § 4 Kodeksu spółek handlowych, projektu uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki, dotyczący sprawy przewidzianej w punkcie 8 porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na 22 grudnia 2021 r., tj. rozpatrzenia i podjęcia uchwały w sprawie przystąpienia do przygotowania Programu Motywacyjnego.

Projekt uchwały oraz stanowisko akcjonariusza stanowią załącznik do raportu.


Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

projekt uchwały _program motywacyjny - pismo przewodnieprojekt uchwały _program motywacyjny