14.08.2019

Raport nr 20/2019

Rezygnacja osoby zarządzającej

Zarząd EMC Instytut Medyczny S.A. informuje, że z dniem dzisiejszym (tj. 14 sierpnia 2019 roku) pan Tomasz Terlecki zrezygnował z pełnienia funkcji Członka Zarządu EMC Instytut Medyczny SA.

Pan Tomasz Terlecki nie wskazał przyczyn rezygnacji.

Podstawa prawna szczegółowa:

§ 5 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim