teleporady

Raport nr 20/2015

Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną Zdrowie sp. z o.o. w Kwidzynie - korekta

Zarząd EMC Instytut Medyczny SA informuje, że w raporcie bieżącym nr 20/2015 z dnia 11 lutego 2015 r. doszło do pomyłki rachunkowej i pisarskiej, błędnie wskazano okres zobowiązania oraz łączną maksymalną kwotę zobowiązania Narodowego Funduszu Zdrowia - Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego w Gdańsku wobec spółki Zdrowie sp. z o.o. z siedzibą w Kwidzynie – spółki zależnej od Emitenta w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2015.W związku z powyższym akapit o dotychczasowym brzmieniu: Maksymalna kwota zobowiązania Oddziału Funduszu wobec Emitenta w okresie od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku wynosi 20 302 635,56 złotych.oraz akapit:W związku z zawarciem wymienionych wyżej umów, łączne maksymalne zobowiązanie Oddziału Funduszu wobec Spółki zależnej za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku wynosi obecnie 26 999 000,96 zł.otrzymuje brzmienie:Maksymalna kwota zobowiązania Oddziału Funduszu wobec Spółki zależnej w okresie od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku wynosi 20 302 635,56 złotych.oraz W związku z zawarciem wymienionych wyżej umów, łączne maksymalne zobowiązanie Oddziału Funduszu wobec Spółki zależnej za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku wynosi obecnie 26 985 744,96 zł.Treść raportu bieżącego po dokonani powyższej zmiany jest następująca:Zgodnie z §5 ust. 1 pkt 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd EMC Instytut Medyczny S.A. informuje o otrzymaniu w dniu 11 lutego 2015 r. zawartych przez spółkę zależną Zdrowie sp. z o.o. w Kwidzynie umów z Narodowym Funduszem Zdrowia - Pomorski Oddział Wojewódzki w Gdańsku (Oddział Funduszu) dotyczących udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w rodzajach: leczenie szpitalne, ambulatoryjna opieka specjalistyczna, ambulatoryjna opieka specjalistyczna (ambulatoryjne świadczenia diagnostyczne i kosztochłonne), ratownictwo medyczne, podstawowa opieka zdrowotna w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej oraz świadczeń transportu sanitarnego w podstawowej opiece zdrowotnej w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku.Świadczenia opieki zdrowotnej, o których mowa w wyżej wymienionych umowach są udzielane przez Szpital Zdrowie w Kwidzynie, prowadzony przez Zdrowie sp. z o.o. w Kwidzynie – spółkę zależną od Emitenta. O umowach zawartych przez Zdrowie sp. z o.o. w Kwidzynie z Oddziałem Funduszu, dotyczących udzielania świadczeń w roku poprzednim (2014), Emitent informował w raportach bieżących 19/2014 z 29.01.2014; 63/2014 z 02.07.2014, 89/2014 z 10.10.2014 oraz 105/2014 z 8.12.2014.Umową o największej wartości jest umowa o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej - leczenie szpitalne oznaczona jako 11/000840/SZP/11/15 zawarta w dniu 13 stycznia 2015 roku.Stronami umowy są Spółka zależna Emitenta, spółka Zdrowie sp. z o.o. z siedzibą w Kwidzynie oraz Narodowy Fundusz Zdrowia - Pomorski Oddział Wojewódzki w Gdańsku (Oddział Funduszu).Maksymalna kwota zobowiązania Oddziału Funduszu wobec Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku wynosi 20 302 635,56 złotych.Spółka zależna Emitenta - Zdrowie sp. z o.o. zobowiązana jest, w okresie obowiązywania umowy, do zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z udzielaniem świadczeń.W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, z przyczyn leżących po stronie Spółki, Dyrektor Oddziału Funduszu może nałożyć karę umowną. W przypadku wystawienia recept osobom nieuprawnionym lub w przypadkach nieuzasadnionych, Oddział Funduszu może nałożyć na Spółkę zależną Emitenta – Zdrowie sp. z o.o. karę umowną stanowiącą równowartość nienależnej refundacji cen leków dokonywanych na podstawie recept wraz z odsetkami ustawowymi od dnia dokonania refundacji. W przypadku wystawienia zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi oraz środki pomocnicze finansowane w całości lub w części przez Fundusz, osobom nieuprawnionym lub w przypadkach nieuzasadnionych, Oddział Funduszu może nałożyć na Spółkę zależną Emitenta – Zdrowie sp. z o.o. karę umowną stanowiącą równowartość nienależytego finansowania wraz z odsetkami ustawowymi od dnia dokonania refundacji. W przypadku niedopełnienia obowiązku dotyczącego uzyskania w Oddziale Funduszu upoważnienia do korzystania z usługi e-WUŚ w celu zapewnienia możliwości realizacji uprawnień świadczeniobiorców, korzystających ze świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych, Oddział Funduszu może nałożyć na Spółkę zależną Emitenta – Zdrowie sp. z o.o. karę umowną w wysokości do 1% kwoty zobowiązania określonej w wyżej wskazanej umowie.Kary umowne, o których mowa powyżej nakładane są w trybie i na zasadach określonych w Ogólnych warunkach umów.Umowa zawarta została na okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 30 czerwca 2016 roku z możliwością jej rozwiązania przez każdą ze stron za 3-miesięcznym okresem wypowiedzenia.Wysokość zobowiązania określona w umowie dotyczy okresu od 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.W związku z zawarciem wymienionych wyżej umów, łączne maksymalne zobowiązanie Oddziału Funduszu wobec Spółki zależnej za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku wynosi obecnie 26 985 744,96 zł.Kryterium uznania umowy za znaczącą:Wartość umów przekracza 10% wartości kapitałów własnych Emitenta.

"