08.01.2020

Raport nr 2/2020

Terminy publikacji przez EMC Instytut Medyczny SA raportów okresowych w 2020 roku

Zarząd EMC Instytut Medyczny SA (Spółka) niniejszym podaje do publicznej wiadomości terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2020:

 

Jednostkowy raport roczny na 2019 rok: 31.03.2020 r.

Skonsolidowany raport roczny za 2019 rok: 31.03.2020 r.

 

Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2020 roku: 28.05.2020 r.

Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2020 roku: 29.09.2020 r.

Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2020 roku: 26.11.2020 r.

 

Jednocześnie Spółka informuje, że zgodnie z §62 ust.1 i ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim („Rozporządzenie”) skonsolidowane raporty kwartalne i skonsolidowany raport półroczny będą zawierały odpowiednio jednostkową kwartalną informację finansową i jednostkowe półroczne skrócone sprawozdanie finansowe.

 

Spółka informuje, że na podstawie §79 ust. 2 Rozporządzenia nie będzie publikowała skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2020 roku oraz II kwartał 2020 roku.

 

Podstawa prawna szczegółowa:

 

§80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r., poz. 757).