04.02.2019

Raport nr 2/2019

Rezygnacja osoby nadzorującej EMC Instytut Medyczny S.A.

Zarząd EMC Instytut Medyczny S.A. (dalej: „Spółka”) informuje, że oświadczeniem doręczonym Spółce w dniu 04.02.2019 roku Pan Mateusz Słabosz złożył rezygnację z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej EMC Instytut Medyczny S.A. z dniem 06.03.2019 roku.

Podstawa prawna szczegółowa: §5 pkt 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.