20.03.2018

Raport nr 2/2018

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zgodnie z art. 4021 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 38 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Spółki EMC Instytut Medyczny S.A. z siedzibą we Wrocławiu przekazuje informację o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odbędzie się w dniu 16 kwietnia 2018 r. o godzinie 12.00, we Wrocławiu, w biurze Zarządu EMC Instytut Medyczny S.A., przy al. Śląskiej 1

 OGŁOSZENIE

 W oparciu o art. 399 § 1 i art. 402 1 Kodeksu spółek handlowych Zarząd EMC Instytut Medyczny S.A. z siedzibą we Wrocławiu niniejszym zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w dniu 16 kwietnia 2018 r. o godzinie 12.00, we Wrocławiu, w biurze Zarządu EMC Instytut Medyczny S.A., przy al. Śląskiej 1.

 Porządek obrad:

1)    otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
2)    wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
3)    stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,
4)    wybór Komisji Skrutacyjnej,
5)    przyjęcie porządku obrad,
6)    rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki, skonsolidowanego sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności EMC Instytut Medyczny S.A. i Grupy  EMC Instytut Medyczny S.A. za rok obrotowy 2017,
7)    podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2017,
8)    rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2017,
9)    podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017,
10)  podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017,
11)  zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

 

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje:

1.     akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący, co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia, tj. do dnia 26 marca 2018 r., na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na adres: biuro@emc-sa.pl;

2.     Zarząd ogłosi na stronach internetowych Spółki (www.emc-sa.pl) niezwłocznie, nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, tj. do 29 marca 2018 r., zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy;

3.     akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący, co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (na adres: biuro@emc-sa.pl) projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad;

4.     każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad;

5.    akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.

 

Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu spółki publicznej i wykonywania prawa głosu może być udzielone w formie pisemnej lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

 O udzieleniu pełnomocnictwa w drodze elektronicznej akcjonariusz zawiadamia poprzez przesłanie dowodu udzielenia pełnomocnictwa na adres: biuro@emc-sa.pl.

Głosowanie przez pełnomocnika odbywa się przy użyciu formularza, którego wzór dostępny będzie na stronie internetowej Spółki (www.emc-sa.pl).

 Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu spółki mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

 Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przypada na dzień 31 marca 2018 r. (szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia).

 Dodatkowo Zarząd zawiadamia, iż w Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć z prawem głosu:

1. uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu;
2. uprawnieni z akcji na okaziciela mających postać dokumentu, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w spółce nie później niż w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i nie będą odebrane przed zakończeniem tego dnia. Zamiast akcji może być złożone zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub w firmie inwestycyjnej; w zaświadczeniu wskazuje się numery dokumentów akcji i stwierdza, że dokumenty akcji nie będą wydane przed upływem dnia rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu;
3. akcjonariusze będący właścicielami akcji na okaziciela, które zostały dopuszczone do obrotu na Warszawskiej Giełdzie Papierów będący akcjonariuszami na dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, zgodnie z wykazem sporządzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.;
pełnomocnicy bądź przedstawiciele ustawowi akcjonariuszy wymienionych powyżej w punktach 1-3.
 
Osoby, o których mowa wyżej są zobowiązane na Walnym Zgromadzeniu potwierdzić swoje prawo do reprezentacji Akcjonariusza w szczególności poprzez przedłożenia odpisu z KRS akcjonariusza, pełnomocnictwa (udzielonego w formie pisemnej lub elektronicznej).

Spółka rekomenduje akcjonariuszom, aby w terminie pomiędzy dniem ogłoszenia o Zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia a dniem 30 marca 2018 r. złożyli żądanie o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w podmiocie prowadzącym rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są akcje Spółki.

Rekomenduje się akcjonariuszom odebranie ww. wystawionego zaświadczenia o prawie uczestnictwa i zabranie go ze sobą w dniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Spółka ustala listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu na podstawie wykazu przekazanego jej przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych (KDPW), a sporządzonego na podstawie wystawionych przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych imiennych zaświadczeń o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu. Na trzy dni powszednie przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w siedzibie Spółki zostanie wyłożona do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Akcjonariusz będzie mógł zażądać (na adres: biuro@emc-sa.pl) przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana.

Dodatkowo Zarząd wyjaśnia, iż nie ma możliwości:

·         uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej,
·         wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej,
·         wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Pełny tekst dokumentacji, która ma zostać przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu oraz projekty uchwał oraz uwagi Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia dostępne będą na stronie internetowej Spółki – www.emc-sa.pl.

Dokumentacja ta dostępna będzie również w biurze Zarządu Spółki mieszczącym się we Wrocławiu przy al. Śląskiej 1, we Wrocławiu.

Zarząd EMC Instytut Medyczny SA

W załączeniu– projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

 EMCIMSA_ZWZ_2018-04-16_Projekty uchwał