teleporady

Raport nr 2/2016

Zmiana znaczącej umowy w Szpitalu Św. Antoniego w Ząbkowicach Śl.

Zgodnie z §5 ust. 1 pkt 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd EMC Instytut Medyczny S.A. informuje o otrzymaniu w dniu 5 stycznia 2016 r. ugody i aneksów do umów z Narodowym Funduszem Zdrowia – Dolnośląski Oddział Wojewódzki we Wrocławiu (Oddział Funduszu), dotyczących udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w rodzajach: leczenie szpitalne, ambulatoryjna opieka specjalistyczna i ambulatoryjna opieka specjalistyczna (ambulatoryjne świadczenia diagnostyczne kosztochłonne) w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku.Świadczenia opieki zdrowotnej, o których mowa wyżej były udzielane przez należący do EMC Instytut Medyczny S.A. Szpital Św. Antoniego w Ząbkowicach Śl.O umowach z Oddziałem Funduszu dotyczących świadczenia usług przez Szpital Św. Antoniego w Ząbkowicach Śl. w roku 2012 Emitent informował w raportach bieżących nr 3/2012 z 20.01.2012 r., 13/2012 z 27.01.2012 r., 48/2012 z 02.05.2012 r., 63/2012 z 21.06.2012 r., 76/2012 z 08.08.2012 r., 93/2012 z 06.09.2012 r., 100/2012 z 06.09.2012 r., 113/2012 z 22.11.2012 r., 118/2012 z 19.12.2012 r., 4/2013 z 14.01.2013 r., 24/2013 z 28.02.2013 r. oraz 31/2013 z 18.04.2013 r. W wyniku podpisania wyżej wskazanej ugody oraz aneksów dotyczących świadczeń udzielanych w roku 2012, zmianie uległa wartość największej umowy, która wynosi obecnie 11 920 580,20 zł (zwiększenie o 12 447,20 zł).Łączne maksymalne zobowiązanie Oddziału Funduszu wobec Spółki z tytułu świadczeń udzielanych przez Szpital Św. Antoniego w Ząbkowicach Śl. w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku uległo zmianie i wynosi obecnie 14 123 290,83 zł (zwiększenie o 13 108,03 zł).Pozostałe istotne warunki umowy o największej wartości podane do publicznej wiadomości nie uległy zmianie.Kryterium uznania umowy za znaczącą:Wartość umów przekracza 10% wartości kapitałów własnych Emitenta.

"