08.12.2021

Raport nr 18/2021

Objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Zdrowie Sp. z o.o.

Zarząd EMC Instytut Medyczny S.A. („Spółka”), niniejszym informuje, że w dniu 7 grudnia 2021 r. złożył oświadczenie o objęciu nowych 6130 udziałów w kapitale zakładowym spółki Zdrowie Sp. z o.o. w Kwidzynie, o wartości nominalnej 500 zł każdy, co stanowi  łączną wartość 3.065.000,00 (słownie: trzy miliony sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100), w zamian za wkład pieniężny w tej samej kwocie.

 

Objęcie nowych udziałów związane jest z podwyższeniem kapitału zakładowego spółki Zdrowie Sp. z o.o. w ramach którego udziały objął również jeden z mniejszościowych wspólników, tj. Powiat Kwidzyński, który objął 950 nowych udziałów o wartości nominalnej 500 zł każdy, tj. o łącznej wartości nominalnej 475.000 zł (słownie czterysta siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100) w zamian za wkład pieniężny w tej samej kwocie.

 

Łączna wartość podwyższenia kapitału zakładowego to 3.540.000,00 zł. Po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego przez sąd rejestrowy jego całkowita wartość wyniesie 33.819.500,00 zł, ze skutkiem na dzień zarejestrowania tego podwyższenia przez Sąd Rejestrowy.

 

 

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR