14.10.2020

Raport nr 18/2020

Drugie wezwanie akcjonariuszy do złożenia w Spółce akcji niezdematerializowanych w związku z obowiązkiem dematerializacji akcji

Zarząd Spółki EMC Instytut Medyczny SA (dalej: Spółka), w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1798) dalej jako „Ustawa”,  która to Ustawa wprowadza obowiązek dematerializacji akcji spółek oraz oznacza zastąpienie papierowej formy akcji zapisem elektronicznym w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez podmiot, o którym mowa w art. 328[1] § 2 Kodeksu spółek handlowych w brzmieniu określonym Ustawą, wzywa wszystkich akcjonariuszy posiadających akcje Spółki w formie niezdematerializowanej (tj. w formie dokumentu papierowego) do złożenia dokumentów tych akcji w Spółce tak aby mogły być przekształcone w formę zapisu elektronicznego. Złożenie dokumentów akcji odbywa się za pisemnym potwierdzeniem wydanym akcjonariuszowi.

Jednocześnie Zarząd Spółki przypomina, że zgodnie z wprowadzonymi zmianami moc obowiązujących dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r. Po tym dniu akcje nie będą dokumentem potwierdzającym status akcjonariusza, lecz wyłącznie dokumentem dowodowym, niezbędnym do aktualizacji elektronicznego rejestru akcjonariuszy. Natomiast po dniu 1 marca 2026 r. nastąpi utrata ochrony praw członkowskich przez akcjonariuszy, których dokumenty akcji nie zostały złożone w spółce i nie zostały ujęte w elektronicznym rejestrze akcjonariuszy.

Podstawa prawna szczegółowa:

art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1798)