25.11.2021

Raport nr 17/2021

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia EMC Instytut Medyczny S.A. na dzień 22 grudnia 2021 r.

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia EMC Instytut Medyczny S.A. na dzień 22 grudnia 2021 r.

Zarząd Spółki niniejszym informuje, że zwołuje na dzień 22 grudnia 2021 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ("Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie"), które odbędzie się o godzinie 10:00 w biurze Zarządu EMC Instytut Medyczny S.A., przy al. Śląskiej 1 we Wrocławiu, z następującym porządkiem obrad:

1)     otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,

2)     wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,

3)     stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego  Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,

4)     wybór Komisji Skrutacyjnej,

5)     przyjęcie porządku obrad,

6)     rozpatrzenie i podjęcie uchwały opiniującej sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach

7)     rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

8)     rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do przygotowania Programu Motywacyjnego

9)     zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Pełna treść ogłoszenia oraz projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stanowią załączniki do niniejszego raportu.

 

Podstawa prawna:

·       Art. 19 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

·       Art. 4021 §1 Kodeksu spółek handlowych

EMC 2021_11_22 - Ogłoszenie WZAEMC 2021_12_22 - Uchwały WZA