07.07.2017

Raport nr 17/2017

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołanego na dzień 03 lipca 2017 roku, po przerwie w obradach.

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołanego na dzień 03 lipca 2017 roku, po przerwie w obradach.

Zgodnie z § 38 ust. 1 pkt 7) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2009 r.
w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd EMC Instytut Medyczny S.A. (dalej „Spółka”) -Emitent przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, zwołanego na dzień 03 lipca 2017 roku, na obradach w dniu 07 lipca 2017 roku, to jest po przerwie w obradach zarządzonej w dniu 03 lipca 2017 roku.

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki do czasu ogłoszenia przerwy w obradach w dniu 03 lipca 2017 roku Emitent przekazał w formie raportu bieżącego nr 16/2017 w dniu 03 lipca 2017 roku.

Załącznik:
Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu EMC Instytut Medyczny S.A. w dniu 07 lipca 2017.

EMC IM SA_Uchwały NWZ_07-07-2017


EMCIMSA-Q-MED-CM MEDYK_plan połączenia_2017-05-24