teleporady

24.05.2019

Raport nr 16/2019

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 24 maja 2019 roku

Zarząd EMC Instytut Medyczny S.A. (dalej „Spółka”) przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, w dniu 24 maja 2019 roku, z podaniem liczby akcji, z których oddano ważne głosy, oraz procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbę ważnych głosów, w tym liczbę głosów „za”, przeciw” i „wstrzymujących się”..  

Ponadto Zarząd informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrywania żadnego z punktów planowanego porządku obrad, wszystkie uchwały, których projekty zostały poddane pod głosowanie zostały podjęte, a do protokołu podczas obrad nie zgłoszono sprzeciwów.

Podstawa prawna szczegółowa:

§ 19 ust. 1 pkt 6), 7), 8) i 9) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r.
w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami państwa niebędącego państwem członkowskim. 

EMCIMSA_ZWZ_2019-05-24_Uchwały

" "