03.07.2017

Raport nr 16/2017

Ogłoszenie przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 03 lipca 2017 roku oraz treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie czasu zarządzenia przerwy w obradach

Zgodnie z § 38 ust. 1 pkt 6 i 7) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd EMC Instytut Medyczny S.A. (dalej „Spółka”) informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, zwołane na dzień 03 lipca 2017 roku, zarządziło przerwę w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki do dnia 07 lipca 2017 roku do godziny 10.00. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki będzie kontynuowane w biurze Zarządu EMC Instytut Medyczny S.A., przy ul. Aleja Śląska 1 we Wrocławiu.

 

Jednocześnie Zarząd EMC Instytut Medyczny SA  przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki do czasu ogłoszenia przerwy w obradach w dniu 03 lipca 2017 r.

Załącznik:
Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu EMC Instytut Medyczny S.A. w dniu 03 lipca 2017.

EMC IM SA_Uchwały NWZ_03-07-2017