teleporady

23.06.2017

Raport nr 15/2017

Informacja o planowanym połączeniu Emitenta z innym podmiotem – drugie zawiadomienie

Temat: Informacja o planowanym połączeniu Emitenta z innym podmiotem – drugie zawiadomienie

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 1382).

Na podstawie § 5 ust. 1 pkt 13 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2014 r., poz. 133 t.j., dalej: Rozporządzenie), Zarząd EMC Instytut Medyczny S.A. informuje, że w dniu 24 maja 2017 r. podjął uchwałę o połączeniu Emitenta (spółka przejmująca) ze spółką Centrum Medyczne „Medyk” Sp. z o.o. i spółką „Q-MED” Sp. z o.o. (spółki przejmowane). Emitent jest obecnie 100% udziałowcem spółek przejmowanych.

O decyzji o połączeniu Emitent informował raportem bieżącym nr 13/2017 w dniu 25.05.2017 r.

W załączeniu do raportu Emitent przekazuje do publicznej wiadomości Drugie zawiadomienie Akcjonariuszy EMC Instytut Medyczny SA o zamiarze połączenia w/w spółek.

EMCIMSA_II zawiadomienie

" "