15.07.2021

Raport nr 14/2021

Zawarcie umowy przedwstępnej w sprawie zakupu zorganizowanej części przedsiębiorstwa

Zarząd EMC Instytut Medyczny S.A. (dalej „Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 15  lipca 2021 roku  została zawarta z Centrum Medycznym Practimed Sp. z o.o. oraz Praktyka Lekarza Rodzinnego Practimed Sp. z o.o. (dalej łącznie zwane Practimed) umowa przedwstępna sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa dotycząca zakupu przez Emitenta zakładów leczniczych prowadzonych przez Practimed:

1.      NZOZ Centrum Medyczne PRACTIMED we Wrocławiu,

oraz

2.      Praktyka Lekarza Rodzinnego Practimed we Wrocławiu.

Jednocześnie Emitent informuje o warunkowym trybie zawarcia umowy. Zawarcie umowy przyrzeczonej uzależnione jest od wyrażenia przez Narodowy Fundusz Zdrowia (Dolnośląski Oddział Wojewódzki) zgody na przeniesienie praw i obowiązków Practimed wynikających z umów zawartych z Dolnośląskim Oddziałem Wojewódzkim NFZ na udzielanie świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych.

O ziszczeniu się ww. warunku skutkującego zawarciem umowy przyrzeczonej w ramach której dojdzie do sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa Emitent poinformuje w odrębnym raporcie bieżącym.

 

 

Emitent uznaje niniejszą informację za poufną z uwagi na jej znaczenie dla działalności Spółki.

 

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR