25.09.2018

Raport nr 14/2018

Przegląd opcji strategicznych

Zarząd EMC Instytut Medyczny SA („Spółka”) informuje, że w dniu 25 września 2018 roku podjął decyzję o rozpoczęciu przeglądu opcji strategicznych w zakresie wzmocnienia sytuacji finansowej Spółki celem jej dalszego rozwoju, w tym w zakresie zmniejszenia aktualnego zadłużenia Spółki (nie wykluczając konsolidacji lub konwersji zadłużenia na kapitał) i pozyskania dodatkowego finansowania.

Na obecnym etapie będą rozważane wszelkie opcje, w tym emisja akcji, pozyskanie finansowania dłużnego, zmiana struktury grupy (nie wykluczając połączenia), jak również przeprowadzenie innego typu transakcji lub brak powyższych działań.

Żadne decyzje związane z wyborem konkretnej opcji strategicznej przez Zarząd nie zostały dotychczas podjęte, a ponadto nie ma pewności, czy i kiedy taka decyzja zostanie podjęta.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE – art. 17 ust. 1.