10.08.2020

Raport nr 13/2020

Ogłoszenie o zmianie w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki EMC Instytut Medyczny SA wraz z projektami uchwał

Zarząd Spółki, działając na podstawie art. 401 § 4 Kodeksu spółek handlowych ( KSH ), w związku ze zgłoszeniem przez akcjonariusza Spółki żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 31 sierpnia 2020 na godzinę 10:00 w biurze Zarządu EMC Instytut Medyczny S.A., przy al. Śląskiej 1 we Wrocławiu, ogłasza następujący zmieniony porządek obrad:

 

1)     otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,

2)     wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,

3)     stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,

4)     wybór Komisji Skrutacyjnej,

5)     przyjęcie porządku obrad,

6)     rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki, skonsolidowanego sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu
z działalności EMC Instytut Medyczny S.A. i Grupy  EMC Instytut Medyczny S.A. za rok obrotowy 2019,

7)     podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty powstałej w roku obrotowym 2019,

8)     rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019,

9)     podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019,

10)  podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019,

11)  rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Polityki Wynagradzania

12)  podjęcie uchwały w sprawie w sprawie pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru akcji serii K

13)  podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, poprzez emisję akcji zwykłych imiennych serii K oraz zmiany w Statucie

14)  podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu

15)  podjęcie uchwał w przedmiocie ustanowienia zmian w Radzie Nadzorczej Spółki

16)  zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.


Pełna treść projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stanowi załącznik do niniejszego raportu.


Podstawa prawna:

 

Art. 19 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

 

Art. 504 w zw. z art. 4021 Kodeksu spółek handlowych

13_2020_ zmiana w porządku obradEMCIMSA_Z_2020-08_U3 - ZWZA_Z1EMC IM - Uchwały WZA po zmianachEMC IM - Polityka wynagrodzeńEMC STATUT tekst jednolityUZ_EMC IM_01_08_2020_Z1 - Opinia zarządu dot. wyłączenia prawa poboru