20.09.2018

Raport nr 13/2018

Powołanie osoby zarządzającej

 

Zarząd EMC Instytut Medyczny S.A. (dalej „Emitent”, „Spółka”)  informuje, że na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 20 września 2018 roku, powołano w skład Zarządu EMC Instytut Medyczny S.A. z dniem 20 września 2018 r., na Członka Zarządu - dyrektora finansowego Pana Tomasza Terleckiego.

Pan Tomasz Terlecki zgodnie ze złożonym oświadczeniem nie wykonuje poza Spółką innej działalności, w tym nie wykonuje działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności wykonywanej w Spółce, nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej, nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu, a także nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych. 

Pan Tomasz Terlecki jako Członek Zarządu Emitenta będzie odpowiadał za strategię, zarządzanie oraz kontrolę finansową Grupy EMC, zarządzanie ryzykiem, akwizycje, inwestycje, zakupy, kontroling, audyt wewnętrzny oraz zapewnienie ładu korporacyjnego.

Pan Tomasz Terlecki jest biegłym rewidentem, absolwentem studiów podyplomowych: finanse i bankowość na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu oraz  programów: Startegic Leadership Academy i Management (CIMI & HBR). Ukończył wydział elektroniki Politechniki Wrocławskiej.

Posiada duże doświadczenie w strategicznym zarządzaniu finansami oraz audycie zdobyte m.in. w

•           UNIT4 - dyrektor finansowy, członek zarządu (2013-2017)

•           Elsevier - dyrektor finansowy, członek zarządu (2012-2013)

•           Ruukki - dyrektor finansowy (Europa Wschodnia) (2009-2012)

•           Lincoln Electric - dyrektor finansowy (Europa Środkowo-Wschodnia) (2002-2009)

Podstawa prawna szczegółowa: §5 pkt 5) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim